۵ بهمن ۱۳۹۹

پیشگامان توسعه
مواد سام,مواد سام,مواد سام

مواد غیر فلزی به دو گروه مواد طبیعی (Natural Materials) و مواد مصنوعی و ترکیبی (Synthetic Materials) تقسیم بندی می شوند. بیشترین کاربرد مواد مهندسی مربوط به مواد مصنوعی و ترکیبی (پلیمرها (پلاستیک ها) (Plastic or polymer)، سرامیک ها (Ceramics) و کامپوزیت ها (Composites)) می باشد.

مواد غیرفلزی

مواد غیرفلزی ( Non-Metallic Materials ) به کلیه غیر فلزات اطلاق می شود که به دو گروه کلی مواد طبیعی ( Natural Materials ) و مواد مصنوعی و ترکیبی ( Synthetic Materials ) دسته بندی می شوند. مواد مهندسی نیز به سه گروه اصلی فلزات و آلیاژها (Metals and Alloys) و مواد غیرفلزی (Non-Metallic Materials) و پوشش ها (Coatings) دسته بندی می شوند .

دسته بندی مواد غیرفلزی

مواد غیر فلزی به دو گروه زیر تقسیم بندی می شوند :

مواد طبیعیNatural Materials  موادی هستند که اساسا در طبیعت موجود می باشند. این مواد به همان شکلی که در طبیعت موجود است مورد استفاده قرار می گیرد.

مواد مصنوعی و ترکیبی ( Synthetic Materials ) موادی هستند که توسط بشر با ایجاد تغییر و ترکیب و اصلاحات و دگرگونی های بر روی مواد طبیعی موجود در طبیعت ساخته می شوند .

دسته بندی مواد مصنوعی و ترکیبی

مواد مصنوعی و ترکیبی نیز خود به سه گروه اصلی ذیل دسته بندی می شوند :

 • پلیمرها ( پلاستیک ها ) ( Plastic or polymer )
 • سرامیک ها ( Ceramics )
 • کامپوزیت ها ( Composites )

پلیمرها (پلاستیکها )  ( Plastic or polymer ) به سه گروه اصلی تقسیم بندی می شوند:

 • ترموست ها   ( Thermosets )
 • ترموپلاستیک ها  ( Thermoplastics )
 • الاستومرها ( Elastomers )

سرامیک‌ها از نظر کاربرد به دو گروه زیر تقسیم‌ می‌شوند :

 • سرامیک های سنتی ( سیلیکاتی (     ( Traditional Ceramics or silicate ceramics )
 • سرامیک‌ های مدرن ( مهندسی (       ( New Ceramics )

کامپوزیت‌ها از لحاظ فاز زمینه به سه گروه اصلی تقسیم بندی می شوند:

 • کامپوزیت‌های با زمینه ی سرامیکی  Ceramic Matrix Composite ( CMC )
 • کامپوزیت‌های با زمینه ی پلیمری  Polymer Matrix Composite ( PMC )
 • کامپوزیت‌های با زمینه ی فلزی Metal Matrix Composite ( MMC )

در شکل زیر دسته بندی کلی مواد غیرفلزی آورده شده است.

در جدول ذیل دسته بندی سرامیک ها و زیرمجموعه های آن آمده است.

در جدول ذیل دسته بندی سرامیک‌های مدرن یا نوین (مهندسی) بر اساس کاربرد آورده شده است.

در جدول ذیل دسته بندی پلاستیکها یا پلیمرها آورده شده است.